Zapisz się na newsletter
Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach wpisz swój adres e-mail:

Wypisz podany adres e-mail z bazy newslettera
Do góry
Koszyk  (0.0 PLN)
Koszyk  (0.0 PLN)
Waluta:
Język:
 

Regulamin

z dnia 01.03.2016 r.

 

A. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy sklep internetowy prowadzony jest przez LIM s.c., ul. Kredowa 12, 42-221 Częstochowa, NIP: 573-102-79-73, Regon: 150116999
2. Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.
3. Definicje:
a. Sklep internetowy – system informatyczny prowadzony na niniejszej witrynie w celu sprzedaży towarów
b. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie;
c. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór informacji w systemie informatycznym sklepu internetowego, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta w trakcie procesu rejestracji za pomocą udostępnionego przez Sklep internetowy formularza oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach;
d. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej niezwiązanej z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
e. Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których zostanie skompletowane zamówienie złożone przez Klienta i zamówiony towar zostanie powierzony przewoźnikowi w celu dostarczenia Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
f. Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści zawierających informacje o Produktach, oraz działaniu Sklepu Internetowego
g. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
h. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające rodzaj i ilość towaru, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
i. Płatność – świadczenie pieniężne Klienta dokonywane z tytułu Transakcji;
4. Wszystkie produkty oferowane na niniejszej witrynie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na rynek polski
5. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
a. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
b. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
c. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
d. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji (spam)
f. Adresem korespondencyjnym sklepu jest:
ul. Strefowa 15,
42-202 Częstochowa

B. Rejestracja i logowanie
1. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
2. Przeglądanie oferty sklepu, składanie zamówień, uzyskiwanie informacji jest możliwe bez dokonywania rejestracji;
3. Korzystanie z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego może być uzależnione od dokonania rejestracji. Również niektóre usługi dodatkowe lub oferty promocyjne mogą być oferowane przez sklep pod warunkiem dokonania rejestracji;
4. Rejestracja konta jest możliwa po wybraniu opcji logowanie na witrynie głównej sklepu internetowego
5. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień. Podanie danych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta lecz może być warunkiem korzystania przez Klienta z niektórych dodatkowych funkcjonalności sklepu internetowego, usług dodatkowych lub ofert promocyjnych;
6. Po dokonaniu rejestracji klient ma prawo do wglądu oraz edycji swoich danych. Klient ma prawo w każdym czasie usunąć swoje konto, przy czym sklep internetowy zastrzega konieczność zachowania części danych osobowych koniecznych dla realizacji uprawnień klienta w zakresie zwrotu towaru lub złożenia reklamacji towaru.
7. Sklep internetowy może zablokować na czas określony lub nieokreślony korzystanie ze sklepu za pomocą utworzonego konta z przyczyn wskazanych w pkt. A5
8. Sklep internetowy nie odpowiada za skutki wynikłe z powodu podania nieprawdziwych danych przez klienta podczas rejestracji

C. Składanie zamówień
1. Składanie zamówień z wykorzystaniem witryny www sklepu internetowego jest możliwe zarówno za pomocą utworzonego podczas rejestracji konta jak i bez konieczności rejestracji. Dostępność towarów, warunki dostawy, ceny oraz wysokość rabatów mogą się różnić w zależności od składania zamówień z wykorzystaniem konta lub bez niego
2. Niezbędnym dla przeprowadzenia prawidłowej procedury złożenia zamówienia bez rejestracji konta jest podanie danych osobowych, które są konieczne dla prawidłowej realizacji umowy jak na przykład imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail
3. Klient składa zamówienie korzystając z funkcjonalności witryny „Koszyk”. Przez wybranie opcji „Do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego zgodnie z jego opisem, dostępnością i ceną oraz wybiera rozmiar, jeśli towar jest oferowany w różnych rozmiarach.
4. Wybranie opcji „KUPUJĘ” oznacza złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
5. Ceny towarów w sklepie internetowym są podane przy każdym z oferowanych towarów. Ceny mogą być podane w różnych walutach według preferencji klienta i funkcjonalności witryny sklepu internetowego
6. Ceny towarów podawane są w kwocie brutto (tj. powiększone o należny podatek od towarów i usług – VAT). Nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Informacja o kosztach dostarczenia towaru każdorazowo są podawane podczas procesu składania zamówienia i muszą być przez klienta zaakceptowane i są ujmowane w kwocie do zapłaty.
7. Uregulowania poprzedniego punktu nie stoją w sprzeczności z możliwością udzielenia przez sklep internetowy rabatu w kwocie równej kosztom dostarczenia towaru. Udzielenie takiego rabatu może być czasowe (akcja promocyjna), skierowane do określonej grupy klientów, do grupy klientów z określonego rejonu lub według jakiegokolwiek innego kryterium wyznaczonego przez sklep internetowy

D. Realizacja umowy
1. Podczas składania zamówienia klient ma możliwość wyboru formy płatności za zamówiony towar. Każdorazowo bezpośrednio przed złożeniem oferty zawarcia umowy sprzedaży przez klienta, klient będzie miał możliwość wyboru formy zapłaty za zamówiony towar spośród dostępnych opcji
2. Przepis punktu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do wyboru przez Klienta sposobu dostarczenia towaru. Koszt dostarczenia towaru może się różnić w zależności od wybranego sposobu dostarczenia towaru
3. Czas realizacji zamówienia złożonego przez klienta w sklepie internetowym wyniesie nie dłużej niż 2 dni robocze. W przypadku towarów oznaczonych jako „na zamówienie” czas realizacji zamówienia wyniesie nie dłużej niż 6 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia podawany na witrynie sklepu internetowego krótszy niż wskazane powyżej oznacza najbardziej prawdopodobny czas realizacji zamówienia lecz w wyjątkowych przypadkach może ulec wydłużeniu do czasu podanego w niniejszym punkcie.
4. Czas realizacji zamówienia oznacza czas od momentu złożenia zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym do momentu powierzenia towaru przewoźnikowi celem dostarczenia Klientowi. Sklep zastrzega sobie w przypadku towarów dostępnych na zamówienie, że moment zaksięgowania wpłaty za towar na koncie bankowym lub rozliczeniowym w systemie płatności internetowych jest początkiem czasu realizacji
5. Towary zamówione w sklepie internetowym są dostarczane wraz z fakturą obejmującą przedmiot zamówienia lub paragonem z kasy fiskalnej.
6. Przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel przechodzi na kupującego z chwilą powierzenia towaru przewoźnikowi.
7. Miejscem zawarcia umowy jest siedziba prowadzącego sklep internetowy.

E. Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
3. Konsument może odstąpić od umowy informując prowadzącego sklep internetowy o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli, przesłanego pocztą na adres prowadzącego sklep internetowy.
4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed upływem czternastodniowego terminu na adres prowadzącego sklep internetowy
6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
7. W przypadku odstąpienia od umowy prowadzący sklep internetowy zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia towaru, którego oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy dotyczy. Prowadzący sklep internetowy zwróci Konsumentowi koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez prowadzącego sklep internetowy
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
9. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
10. W razie wątpliwości przyjmuje się, że towarami o cechach wskazanych w powyższym punkcie w podpunktach a i b są towary oznaczone w asortymencie sklepu internetowego jako „na zamówienie” lub sformułowaniem równoważnym

F. Reklamacje
1. Prowadzący sklep internetowy jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego zamieszczonego na witrynie sklepu internetowego i przesłanie towaru na adres prowadzącego sklep internetowy.

G. Postanowienia końcowe
1. Sklep internetowy zastrzega sobie możliwość skierowania oferty specjalnej polegającej na przyznaniu lepszych warunków nabywania towaru od przedstawionych w powyższym regulaminie. Oferta specjalna może zostać skierowana w odniesieniu do konkretnego towaru lub grupy towarów, do określonej grupy klientów lub według jakiegokolwiek innego kryterium wyznaczonego przez sklep internetowy. Oferta specjalna musi być wyraźnie i jednoznacznie określona w trakcie składania zamówienia przez klienta. W razie wątpliwości decydującym jest niniejszy regulamin.
2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2016 roku i obowiązuje do umów zawartych po tym dniu